Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

1. Anvendelse
1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om Hebro (CVR 41821221) salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til erhvervskunder.

2. Aftalegrundlag
2.1 Betingelserne udgør sammen med Hebro´s tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Hebro´s salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til køber, herefter benævnt ”kunden”. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Hebro udgør ikke en del af aftalegrundlaget.
2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Produkter og ydelser
3.1 Produkter, som Hebro sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.
3.2 Tilknyttede ydelser, som Hebro sælger og leverer til kunden overholder dansk lovgivning ved leveringen.
3.3 Ansvarsbegrænsning. Produkter og tilknyttede ydelser, er beregnet til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er Hebro i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde Hebro, i det omfang Hebro måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.
3.4 Anvendelse og videresalg. Produkter og tilknyttede ydelser, som Hebro sælger og leverer til kunden, er beregnet til gaver til brug for kundens virksomhed. Kunden er ikke berettiget til at videresælge produkterne til 3. mand.

4. Pris og betaling
4.1 Prisen for produkter og tilknyttede ydelser følger Hebro´s gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Hebro bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms og Leveres fragtfrit i DK.
4.2 Betalingsbetingelser for alle fakturaer er 8 dage netto, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Faktura fremsendes per mail, og betaling skal ske via det på fakturaen oplyste konto nummer.
4.3 A conto-fakturering. Hebro forbeholder sig retten til at udstede a conto-faktura på 25 % af den samlede ordre ved køb på mere end DKK 50.000,- ekskl. moms.

5. Forsinket betaling
5.1 Rente. Såfremt fremsendt faktura ikke betales rettidigt af årsager, som Hebro er uden ansvar for, på- løber rente af det forfaldne beløb på 2% pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker. 5.2 Ophævelse. Såfremt betaling af forfalden faktura undlades for produkter og/eller tilknyttede ydelser senest 8 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Hebro, har Hebro ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: 1. ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, 2. ophæve salget af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller 3. gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud. Hebro tilbud er gældende 14 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Hebro i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Hebro, medmindre Hebro meddeler kunden andet.
6.2 Ordrebekræftelser. Hebro tilstræber at bekræftelse eller give afslag på en ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser til kunden senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Hebro.
6.3 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser uden Hebro´s skriftlige accept.
6.4 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Hebro´s bekræftelse af en ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Hebro skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er ordrebekræftelsen bindende.

7. Levering
7.1 Leveringsbetingelser. Hebro leverer alle solgte produkter og ydelser fragtfrit ved køb over 3000 kr + moms, dog kan produkter i visse tilfælde leveres direkte fra underleverandør.
7.2 Leveringstid. Hebro leverer alle solgte produkter og tilknyttede ydelser på det tidspunkt, som fremgår af Hebro´s ordrebekræftelse. Hebro har ret til at levere før det aftalte leveringstidspunkt, medmindre parterne har aftalt andet.
7.3 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Hebro. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles til Hebro, kan den ikke senere gøres gældende. Ved forkert modtaget vare kan Hebro kun ombytte og modtage varen retur i original emballage og stand.

8. Forsinket levering
8.1 Meddelelse. Hvis Hebro forventer en forsinkelse i leveringen af produkter og/ eller tilknyttede ydelser, informerer Hebro kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

9. Garanti
9.1 Garanti. Hebro garanterer, at produkter og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 12 måneder efter leveringen.
9.2 Undtagelser. Hebro´s garanti omfatter ikke sliddele og fejl eller mangler, der skyldes: 1. almindelig slitage, 2. opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med Hebro´s instruktioner eller almindelig praksis, 3. reparation eller ændring udført af andre end Hebro, og 4. andre forhold, som Hebro er uden ansvar for.
9.3 Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som der ønskes påberåbt, skal den straks meddeles skriftligt til Hebro. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt Hebro, kan den ikke senere gøres gældende. Det påhviler kunden at give Hebro de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Hebro beder om.
9.4 Undersøgelse. Indenfor rimelig tid efter at Hebro har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Hebro kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Hebro. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Hebro. Hebro bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.
9.5 Afhjælpning. Indenfor rimelig tid efter at Hebro har afgivet meddelelse til kunden jf. pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Hebro fejlen eller manglen ved at: 1. ombytte produktet, eller 2. udskifte eller reparere defekte dele, eller 3. sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.
10. Ansvar
10.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af aftalegrundlaget.
10.2 Produktansvar. Hebro er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Hebro, i det omfang Hebro måtte ifalde produktansvar herudover.
10.3 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er Hebro ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.
10.4 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er Hebro ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Hebro´s kontrol, og som Hebro ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11. Immaterielle rettigheder
11.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Hebro.

12. Fortrolighed
12.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Hebro´s erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
12.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Hebro´s fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.
12.3 Varighed. Forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

13. Gældende ret og værneting
13.1 Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.
13.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.